Core HR

Umowa o dzieło - wzór z omówieniem

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Sprawdź, na czym polega, jakie są jej zalety i z jakich składa się elementów oraz pobierz darmowy wzór przygotowany przez Calamari!

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Jej normy reguluje Kodeks cywilnoprawny art 627-646. Zawierana jest pomiędzy zamawiającym dzieło i przyjmującym zlecenie jego wykonania. Podpisując umowę o dzieło, osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie dzieła, a zlecająco do wypłacenia określonego wynagrodzenia za ukończone dzieło.

W odróżnieniu od umowy zlecenie, umowa o dzieło nazywana jest umową rezultatu. Wynika to z faktu, że jej przedmiotem są czynności, które dają określony rezultat – na przykład wytworzenie przedmiotu. Efekt czynności może być materialny jak i niematerialny, jednak dzieło musi być możliwe do jednoznacznego zweryfikowania, gdy zostanie wykonane.

Zleceniobiorca może wykonać dzieło w dowolnym miejscu i czasie, nie ma również obowiązku wykonać go osobiście, chyba że z zasad określonych w umowie wynika inaczej. Umowa o dzieło nie podlega składkom na ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, wypadkowe, emerytalne i rentowe.

uod uod

Umowa o dzieło – elementy

Umowa o dzieło składa się z kilku części, w ramach których określane są strony umowy, jej przedmiot, wysokość wynagrodzenia, czas wykonania dzieła oraz inne ustalenia zawarte pomiędzy stronami.

Oznaczenie stron umowy o dzieło

W przypadku umowy pomiędzy osobami fizycznymi określeniem zlecającego i wykonawcy są ich dane osobowe: imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania, nr. dowodów osobistych oraz imiona rodziców.

W przypadku umowy pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, należy dodatkowo podać również nazwę działalności oraz jej NIP.

Określenie przedmiotu umowy o dzieło

W tej części należy zawrzeć wszystkie istotne ustalenie dotyczące wykonania dzieła. Im bardziej będą one szczegółowe, tym lepiej chronią zarówno zleceniodawcę jak i wykonawcę.

Wynagrodzenie

Ta część umowy pozwala określić formę wynagrodzenia (ryczałtową bądź kosztorysową) oraz terminy wypłat w trakcie realizacji dzieła. Można również nie określać terminu wypłaty, w takim wypadku powinna nastąpić w momencie oddania wykonanego dzieła.

Terminy realizacji dzieła

W umowie należy określić konkretną datę, do której dzieło powinno zostać ukończone. Wykonawca ma obowiązek wykonania dzieła do podanego terminu, jednak czas jego pracy, miejsce oraz jego forma pozostają dowolne, chyba że w ustaleniach fakultatywnych znalazł się inny zapis.

Ustalenia fakultatywne

W tej części strony mogą zawrzeć wszystkie ustalenia odnośnie wykonania dzieła, takie jak ewentualne zaliczki czy ustalenie odpowiedzialności za zapewnienie materiałów i narzędzi do wynikania dzieła. Możliwe jest również ograniczenie wykonawcy dzieła jedynie do osoby zawierającej umowę, miejsce wykonywania pracy, a nawet umowne kary i odszkodowania w przypadku uchybień którejś ze stron.

Odpowiedzialność w umowie o dzieło

Osoba wykonująca dzieło ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynik pracy – w tym wszystkiego jego wady i niedociągnięcia, których poprawy może zażądać zleceniodawca. Dużym plusem umowy o dzieło jest jednak dowolność sposobu wykonania dzieła. Jeśli w umowie nie zostanie ona ograniczona za zgodą obu stron.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Nie można wypowiedzieć umowy o dzieło, jednak istnieje możliwość odstąpienia od niej. Może to zrobić zarówno zlecający jak i wykonawca dzieła. Wykonawca ma jednak w tym zakresie ograniczone prawa. Taka możliwość przysługuje mu jedynie w sytuacji, gdy do wykonania dzieła potrzebna jest współpraca zamawiającego, której ten odmawia.

W przypadku zleceniodawcy do odstąpienia od umowy o dzieło w kilku sytuacjach:

  • jeśli dzieło nie zostało ukończone,
  • jeśli dzieło posiada niemożliwe do usunięcia wady,
  • jeśli wykonawca tworzy dzieło w sposób niezgodny z umową lub wadliwy i nie reaguje na wezwanie zlecającego do zmiany,
  • jeżeli wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem dzieła w taki sposób, że prawdopodobne jest jego nieukończenie w przewidzianym terminie.

Odstępując od umowy ze względu na wadliwe lub niewłaściwe wykonanie dzieła, zlecający może obniżyć jej koszt o poniesione przez siebie wydatki na dokończenie dzieła przez innego wykonawcę. W sytuacji odstąpienia bez konkretnego powodu, jest on zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę, którą wykonawca oszczędził na niewykonaniu dzieła.

Dowiedz się więcej o różnych formach zatrudnienia i ich zaletach dla pracodawców i pracowników.

Podsumowanie

Umowa o dzieło to popularny rodzaj umowy cywilnoprawnej, dlatego warto wiedzieć, czym się charakteryzuje i jakie niesie ze sobą korzyści dla obu stron. Dzięki Calamari już niedługo możliwe będzie przechowywanie umów i dokumentów pracowniczych wygodnie w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dokumentów pracowniczych i przechowywania dokumentacji firmowej, obserwuj naszego bloga HR!

Najnowsze Artykuły

Już od 2018 roku polskie prawo pozwala na prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Sprawdź, jakie są jej zalety i w jaki sposób dokumentacja pracownicza online w Calamari pomoże usprawnić codzienne zarządzanie HR w Twojej organizacji.

Czytaj dalej

Bądź gotów! Sezon świąteczny coraz bliżej, dlatego postanowiliśmy zżerać najlepsze oferty na Black Friday z kategorii HR Tech, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu i oszczędzić pieniądze 💸

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie artykuły

Wypróbuj za darmo
14 dni testów za darmo bez zobowiązań
Rejestracja nie udała się :( Proszę spróbować ponownie za kilka minut. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy.