Regulamin

Jasny regulamin i warunki świadczenia usług są szczególnie ważne.


Data modyfikacji: 13 lutego 2019 (poprzednia wersja)

 

Postanowienia Ogólne

 1. Dostawcą aplikacji internetowej CALAMARI jest Calamari spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000720781, NIP 5252741247, REGON 369568795
 2. Aplikacja internetowa CALAMARI(pow. dalej jako „Aplikacja”) pozwala na zarządzanie nieobecnościami i ewidencję czasu pracy pracowników.
 3. Aplikacja podzielona jest na moduły, których zakres funkcji oraz cennik dostepny jest na stronie http://calamari.io
 4. Niniejszy regulamin, (pow. dalej jako „Regulamin”) określa:
  1. rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dostawcę;
  2. zasady korzystania z aplikacji internetowej CALAMARI;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów;
  4. postępowanie reklamacyjne.
 5. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne zgodnie z paragrafem 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Przed zawarciem umowy Dostawca udostępnia Klientowi nieodpłatny dostęp do Aplikacji (tzw. okres testowy Aplikacji).
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

 

Okres testowy Aplikacji

 1. Każdemu potencjalnemu Odbiorcy (Klientowi), w celu zapoznania się z zakresem działania Aplikacji, Dostawca udziela nieodpłatnego ograniczonego czasowo prawa użytkowania Aplikacji (tzw. nieodpłatny okres testowy).
 2. Informacja o długości nieodpłatnego okresu testowego zamieszczona jest na stronie internetowej Dostawcy : http://calamari.io
 3. W celu uzyskania nieodpłatnego dostępu do Aplikacji w okresie testowym, Klient musi zarejestrować się w Aplikacji (zgodnie z poleceniami Aplikacji udostępnionymi w zakładce CALAMARI rejestracja) oraz złożyć oświadczenie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 4. Rejestracja Klienta wymaga utworzenia Konta w Aplikacji i wskazania: nazwy Klienta, adresu e-mail, osoby upoważnionej do rejestracji Klienta w Aplikacji.
 5. Po zakończeniu nieodpłatnego okresu testowego, w celu zapewnienia dalszego dostępu do Aplikacji, Odbiorca zobowiązany jest do uzupełnienia danych przedsiębiorstwa wskazanych przy zarejestrowaniu swojego przedsiębiorstwa w Aplikacji, a w szczególności poprzez wskazanie:
  1. firmy przedsiębiorcy;
  2. danych osobowych i adresu e-mail osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy;
  3. siedziby przedsiębiorcy oraz adresu wykonywania działalności, jeżeli jest inny niż siedziba przedsiębiorcy;
  4. numeru ewidencji podatkowej oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców;
  5. firmowego adresu e-mail;
  oraz do wykupienia abonamentu.

 

Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Dostęp do Aplikacji jest wyłącznie za pomocą sieci Internet.
 2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest poprzez jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer w najnowszych z dostępnych wersji.
 3. Dostawca świadczy usługi informatyczne związane z obsługą Aplikacji CALAMARI wyłącznie za pomocą sieci Internet.
 4. Dostawca nie świadczy odpłatnych usług na rzecz konsumentów, ani nie udziela odpłatnego dostępu do Aplikacji konsumentom.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji CALAMARI oraz z usług Dostawcy Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Dostawca oświadcza, że Aplikacja jest dostępna dla Odbiorców nieprzerwanie, przy czym uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy).
 7. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Odbiorca ma prawo do przedłużenia ważności okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni, ile trwała przerwa techniczna.
 8. W przypadku wystąpienia zmian danych wymaganych w procesie rejestracji Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia tych zmian w ustawieniach swojego profilu.
 9. Odbiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji poprzez podanie swojego identyfikatora, loginu i hasła. Login pierwszego użytkownika Odbiorcy jest ustalany podczas rejestracji (wygenerowany automatycznie przez system), a loginy kolejnych użytkowników są ustalane przez pierwszego użytkownika Odbiorcy podczas konfigurowania systemu. Dostawca Aplikacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie przez Odbiorcę loginu i hasła osobom trzecim.
 10. Odbiorca może w każdym czasie sprawdzić swoje dane wprowadzone do Aplikacji przy rejestracji poprzez zalogowanie się do swojego profilu, jak również w ten sam sposób może dokonywać ich zmiany, bądź korygować błędy.

 

Zawarcie umowy

 1. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą uznaje się moment zapłaty za abonament dostępu do Aplikacji, poprzedzony wypełnieniem formularza rejestracyjnego, założeniem konta w Aplikacji oraz złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa zawierana jest na okres czasu na jaki został wykupiony abonament.
 3. W przypadku woli Odbiorcy do zawarcia umowy z Dostawcą na kolejny okres, opłacenie abonamentu za kolejny okres czasu (zgodnie z aktualnym cennikiem) poczytuje się za zawarcie umowy na kolejny okres czasu.
 4. Rejestracji Odbiorcy w Aplikacji może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu Odbiorcy. Umocowanie weryfikowane jest na podstawie wpisów Odbiorcy w urzędowych rejestrach przedsiębiorców.
 5. Przed zawarciem umowy z Dostawcą każdemu potencjalnemu Odbiorcy (Klientowi) przysługuje nieodpłatny okres testowy Aplikacji. W okresie testowym Dostawca nie nalicza Klientom żadnych opłat. Długość oferowanego przez Dostawcę nieodpłatnego okresu testowego jest publikowana na stronie Dostawcy.
 6. W czasie nieodpłatnego okresu testowego Klient korzysta ze wszystkich praw Odbiorcy i w tym samym zakresie są chronione jego prawa i dane.
 7. Do momentu zakończenia okresu testowego każdy Klient może zrezygnować z korzystania z Aplikacji bez podawania przyczyny. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres: office@calamari.io
 8. W przypadku nie wykupienia abonamentu po zakończeniu nieodpłatnego okresu testowego, konto Klienta zostanie automatycznie zablokowane, a następnie usunięte z Aplikacji.
 9. Przed usunięciem konta Dostawca zawsze umożliwia Odbiorcy pobranie jego danych z Aplikacji.
 10. Opłacenie przez Odbiorcę opłaty abonamentowej za korzystanie z Aplikacji jest podstawą do kontynuowania świadczenia odpłatnych usług Aplikacji.

 

Opłaty

 1. Odbiorca dokonuje opłat za dostęp do Aplikacji oraz świadczone przez Dostawcę usługi w formie czasowych abonamentów. Wysokość ceny abonamentu zależy od okresu czasu na jaki wykupiony abonament, liczby zarejestrowanych, a nieusuniętych kont pracowników upoważnionych przez Odbiorcę do dostępu do Aplikacji CALAMARI (liczby użytkowników Aplikacji u danego Klienta) oraz modułów, z których korzysta.
 2. Ceny abonamentów są zawsze opublikowane na stronie internetowej Dostawcy Aplikacji : http://calamari.io
 3. Ceny abonamentów są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT). Cena abonamentu wyrażana jest w: euro, dolarach amerykańskich, polskich złotych.
 4. Opłatę pierwszego abonamentu uiszcza się po upływie nieodpłatnego okresu testowego, a następnie,przed upływem końca okresu, na który abonament już został wykupiony. Minimalnym okresem możliwym do wykupienia jest 1 miesiąc.
 5. Płatności za abonament dokonuje się przy użyciu karty kredytowej (Visa, MasterCard, American Express) lub poprzez system PayPal.
 6. Faktura jest wystawiana nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zapłata za abonament do Aplikacji wysyłana na żądanie do Odbiorcy.
 7. Kwota do zapłaty na fakturze obliczana jest zgodnie z Cennikiem prezentowanym na stronie internetowej Aplikacji. Przy ustalaniu ceny uwzględniane są również promocje organizowane przez Dostawcę oraz przyznawane przez niego indywidualnie bonifikaty.
 8. Wszelkie zmiany w cenniku będą ogłaszane na stronie http://calamari.io oraz będą obowiązywać Odbiorcę dopiero od następnego okresu abonamentowego. Odbiorca będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.

 

Rozwiązanie umowy

 1. Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Odbiorca:
  1. dokonuje czynności niezgodnych z prawem przy wykorzystaniu Aplikacji;
  2. działa na szkodę Dostawcy;
  3. opuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji;
  4. podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji.
 2. Po rozwiązaniu umowy Dostawca umożliwi Odbiorcy pobranie danych z Aplikacji, po czym niezwłocznie usunie konto tego Odbiorcy z Aplikacji.

 

Czasowa blokada konta

 1. Na wniosek sądu lub organów ścigania Dostawca może zablokować Odbiorcy dostęp do jego konta w Aplikacji na wskazany we wniosku okres.
 2. Dostawca ma prawo zablokować dostęp do konta Odbiorcy, jeżeli jego nieprawidłowe użytkowanie systemu tworzy zagrożenie dla Aplikacji.

 

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Odbiorca może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji lub nieprawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie pisemnej na adres Dostawcy bądź w formie elektronicznej na adres: office@calamari.io wysłanego z konta e-mail użytego do rejestracji Odbiorcy, którego reklamacja dotyczy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno wskazywać:
  1. nazwę Odbiorcy, jego adres e-mail użyty do rejestracji (w przypadku zgłoszenia w formie pisemnej),
  2. czas i okoliczności wystąpienia problemu z działaniem Aplikacji.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące nieprawidłowo wystawionej faktury powinno zawierać numer faktury i jej kwotę oraz wskazanie nieprawidłowości w naliczeniu kwoty.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpoznawane w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli do rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego niezbędne będą dodatkowe informacje, przed rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego Dostawca zwraca się o udzielenie tych informacji, a czas na rozpoznanie zgłoszenia liczony jest od daty doręczenia Dostawcy żądanych informacji.
 6. Decyzja o rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego wysyłana jest na adres e-mail Odbiorcy wskazany przy rejestracji jego konta w Aplikacji.

 

Odpowiedzialność Dostawcy Aplikacji

 1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Aplikacji.
 2. Dostawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego korzystania przez Odbiorcę z Aplikacji, wprowadzenia nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwego funkcjonowania używanego przez Odbiorcę sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
 3. Dostawca nie odpowiada za straty Odbiorcy powstałe wskutek awarii oprogramowania, utraty danych oraz czasowej niemożności użycia Aplikacji. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje biznesowe Odbiorcy podjęte w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ujawnieniem przez Odbiorcę osobie trzeciej Hasła lub Loginu.
 5. Dostawca nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zobowiązania Odbiorców powstałe na skutek działania Aplikacji, w tym za zobowiązania księgowe oraz podatkowe.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Odbiorców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 

Dane Odbiorców

 1. Dostawca Aplikacji przechowuje oraz przetwarza dane udostępnione mu przez Odbiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Umową Powierzenia, które stanowią załączniki do Regulaminu.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Odbiorca wyraża zgodę na powierzenie danych Dostawcy Aplikacji zgodnie z Umową Powierzenia.
 3. Dostawca ma prawo do usunięcia konta Odbiorcy, gdy Odbiorca narusza postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Umowy Powierzenia oraz w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

 

Zmiany w Aplikacji

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo modyfikacji Aplikacji, zwłaszcza rozszerzania zakresu jej działania.
 2. O wprowadzonych istotnych zmianach w Aplikacji Dostawca będzie informował drogą mailową.
 3. W przypadku braku akceptacji istotnych zmian w Aplikacji wprowadzanych przez Dostawcę, które zmniejszają zakres działania Aplikacji, Odbiorca ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą doręczenia oświadczenia do Dostawcy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Dostawca Aplikacji zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w wypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Aplikacji;
  2. konieczności dostosowania działania Aplikacji i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.
 3. O zamiarze zmiany Regulaminu Dostawca zawiadamia Odbiorców udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Aplikacji.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania nowego regulaminu. W przypadku doręczenia Dostawcy pisemnego oświadczenie Odbiorcy o nieprzyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji (zawarcia, wykonywania i zakończenia) umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane na podstawie prawa polskiego. Właściwy będzie sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy Aplikacji.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze środowisko przeglądania. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na przetwarzanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności

Wypróbuj za darmo
14 dni testów za darmo bez zobowiązań
Rejestracja nie udała się :( Proszę spróbować ponownie za kilka minut. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy.